blog lider

Osobine lidera – da li ste lider?

23/10/2014

Robert Dilts, koji je pored osnivača Bendlera i Grindera značajno doprineo razvoju NLP -a, u svojoj knjizi – “Visionary Leadership Skills” navodi bazične kategorije veština koje jedan lider treba da poseduje. Veštine koje lider poseduje se odnose na relacije koje svakodnevno uspostavlja: veštine upravljanja sobom, veštine koje pokrivaju njegov odnos prema drugima, veštine koje se odnose na sistem, veštine koje se odnose na postizanje ciljeva – ličnih ili ciljeva grupe u okviru istog sistema.

Lider i veštine upravljanja sobom

Self skills nisu osobine ličnosti već su to veštine koje je se uče i grade kroz iskustvo. Lider poseduje veštine upravljanja svojim emotivnim stanjima i ponašanjem u određenoj situaciji.
Lider pokazuje određeni stav, ponašanje, vladanje sobom u stresnim situacijama ili u situacijama kada se postižu dobri rezultati, kada se ostvaruju ciljevi. Glavni utisak na ljude ostavlja stanje u kojem se osoba nalazi, ne njeno znanje ili verbalna poruka, već emotivno stanje – koje se tumači kao samopouzdanje, smirenost ili vladanje situacijom.
Sigurno dok ovo čitate u glavi već imate primer nekoga za koga mislite da je odličan lider. Razmislite kako ta osoba reaguje u kritičnim situacijama i kako upravlja svojim stanjem?

Lider i relacione veštine

Lider ima sposobnost razumevanja i motivisanja drugih ljudi, kao i izgrađene veštine komunikacije.
Dobar lider prepoznaje način na koji druga osoba percipira neku situaciju, način na koji osoba nešto radi, njen stav prema problemu i u odnosu na to vodi tu osobu u pravcu raščlanjivanja problema i njegovog rešenja.
Relacione veštine su jedan od najvažnijih aspekata uspešnog liderstva. Lider ima viziju ka kojoj stremi, ciljeve koje treba da postigne uz pomoć drugih ljudi, saradnika i kolega. Na rezultatima tih ljudi počiva uspeh sistema, ako su ljudi nemotivisani, komunikacija loša, sistem će se urušiti i samim tim rezultati će biti loši. U takvim okolnostima vizija se prosto gubi u gomili svakodnevnih situacija koje treba rešiti.

Lider i veštine strateškog razmišljanja

Kako bi definisao i postigao specifične ciljeve neophodno je da lider poseduje veštine identifikovanja trenutnog stanja u organizaciji, željenog stanja, načina na koji će postići to željeno stanje i način na koji će prepoznati da je postignuto.
Strategija predstavlja plan akcionih koraka koji nam pomaže da potignemo jasno definisan cilj. Najbolje strategije se odnose na davanje odgovora na četiri naizgled jednostavna pitanja:

1. Gde smo sada?
2. Gde bi smo želeli da budemo?
3. Kako ćemo da stignemo tamo?
4. Kako ćemo znati da smo stigli?

Lider, ili ima odgovore na ova pitanja ili ima jasan plan, strategiju kako da do odgovora dodje.

Lider i veština sistemskog razmišnja – Velika slika

Sistem je kompleksan sklop sastavljen od elemenata koji zajedno čine jednu celinu. Svaka promena u sistemu utiče u većoj ili manjoj meri na sve elemente sistema. To je univerzalni princip koji važi za svaki sistem, mehanički, biološki, socijalni, pa i galaktički. Lider se bavi sagledavanjem sistema u celini, od tima, odeljenja, do čitave organizacije. Sistemsko razmišljanje je usmereno na sagledavanje međusobnih povezanosti i interakcija elemenata – članova sistema. Kada se pojave problemi u organizaciji ili na projektu, sistemsko razmišljanje pomaže da se ti problemi sagledaju i kao delovi strukture sistema, a ne samo kao individualne greške ili loši postupci pojedinaca. Sistemsko razmišljanje je koren efikasnog rešavanja problema i sposobnosti formiranja uspešnih timova. Kada prepoznamo da lider ima sposobnost sistemskog razmišljanja na praktičan i konkretan način možemo reći da je to osnovni pokazatej zrelosti jednog lidera.

Da li ste kroz čitanje ovog teksta prepoznali neke veštine koje vi posedujete? Da li ih prepoznajete kod uspešnih ljudi iz vašeg okruženja?

Ako možda postoji prostor za razvijanje neke od ovih veština, u daljim tekstovima ćemo se detaljnije baviti svakom od pomenutih kategorija.

Izvrsnost u svakoj oblasti počiva na veštinama – na onome što je stečeno tj. naučeno i ta činjenica nam ostavlja prostor za stalno napredovanje.

Jedan od principa NLP-a glasi: “Ako neko nešto može da uradi, svako to može da nauči”.

Danijela Dimitrić
NLP Master Trener