blog formula uspeha

Formula uspeha

15/05/2013

Uspeh kao univerzalna kategorija ne postoji, svako za sebe bira oblast i kriterijume uspeha. U prethodnom tekstu „Koncept uspeha i klasična fizika“ pisao sam o važnosti fokusa, odnosno optimalnog trošenja i usmeravanja energije na one oblasti života koje su za nas, danas, najvažnije.

Koraci do uspeha

Hajde sada da napravimo jedan korak dalje i da analiziramo šta je još, pored pametnog usmeravanja energije, potrebno za postizanje željenih rezultata? Sve odgovore koji se dobijaju na ovo pitanje, a čija je realizacija pod našom kontrolom, moguće je podeliti u 4 kategorije:

  • Jasan koncept ličnog uspeha – tj. cilj „šta tačno želim da postignem a što će za mene značiti uspeh?“
  • Akcioni koraci – „preduzimam li neophodne aktivnosti da bih dobio željeni rezultat?“
  • Sposobnosti, veštine & strategije – „koliko sam vešt u tome što radim?“
  • Stavovi i uverenja koje imamo u vezi sa ciljem

S obzirom na to da sam po osnovnom obrazovanju diplomirani inženjer elektrotehnike, kad god je moguće, volim da postavim jednačinu u vezi sa projektima na kojima radim. Inženjer bi ove 4 promenljive stavio u sledeći jednačinu:

Uspeh (u životnoj oblasti koju ste odabrali) = Jasan cilj x Akcioni koraci xSposobnosti x Stav

Razmotrimo sada promenljive u ovoj jednačini:

Jasan cilj –koliko je važan u formuli uspeha?

Proverite kako ste definisali svoj cilj. Da li postavljeni cilj zadovoljava kriterijume SMART iliti MUDRO (Merljiv, Unutar moje kontrole, Dostižan, Realan, Ograničen vremenom) definisanih ciljeva? Ocenite način na koji ste definisali svoj cilj na skali od 0 do 10 (0 znači da je cilj „negde u vazduh“, tipa – moj cilj je da budem srećan, uspešan ili još gore da prestanem ovoliko da se nerviram) a 10 je vrlo konkretno i precizno definisan cilj koji bi svakome bio potpuno jasan.

Akcioni koraci –koji su to koraci do uspeha?

Druga nepoznata u ovoj jednačini su akcioni koraci koji preduzimate za postizanje uspeha u datoj životnoj oblasti. Primetite da se često dešava da ljudi prosečnih sposobnosti, koji naporno rade premašuju one koji su prirodno nadareni a koji ne preduzimaju ništa u vezi sa primenom svojih talenata. Ocenite sada nivo preduzimanja akcionih koraka u vezi za prethodno postavljenim ciljem na skali od 1 do 10 (1 – ne ulažete nikakav napor, postoji samo ideja o tome, 10 – dajete svoj maksimum).

Sposobnosti –da li posedujem sve što je neophodno?

Vaše sposobnosti, talenti i načini razmišljanja su u velikoj meri nasledni. Isto tako sposobnosti se tokom vremena razvijaju kao što se i gube. U kontekstu postizanja željenog rezultata možete biti ekspert ili možete biti bez potrebnih sposobnosti za postizanje željenog rezultata. Zamislite sada skalu sposobnosti, na kojoj 1 označava „bez ikakvih sposobnosti“, a 10 „maksimum sposobnosti“ potrebnih za postizanje željenog cilja i rangirajte sebe u kontekstu postavljenog cilja.

Stav –koja su moja uverenja?

Poslednja nepoznata u gore postavljenoj jednačini su uverenja, odnosno stavovi koje smatramo istinitim u kontekstu cilja koji smo postavili. Stavovi su možda i najznačajnija varijabla ove jednačine. Najznačajnija su zbog toga što ovu varijablu posmatramo na skali od –10 do +10. Ako imate jak negativan stav prema cilju kome težite, sigurno nećete daleko stići. Nekada je dovoljno da imate i malu zabrinutost, mali glas koji vam govori „nećeš uspeti“ i već ova varijabla postaje negativna. Nasuprot tome, što je stav u vezi sa postavljenim ciljem pozitivniji, uspeh je bliži.

Index uspeha

Maksimalni rezultat koji možete dobiti u gore postavljenoj jednačini je 1000. Preračunajte svoj rezultat. Ukoliko dobijeni rezultat podelite sa 1000 i dobijeni broj pomnožite sa 100 dobićete svoj, današnji, indeks uspeha (u vezi sa postavljenim ciljem), izražen u procentima.

Imajte na umu da se na svakoj od ove 4 promenljive može raditi. Sve 4 promenljive su pod vašom kontrolom. Već sutra vaš indeks uspeha u vezi sa postavljenim ciljem može biti drugačiji.

Vi ste na potezu!

Peđa Jovanović, NLP Master Trener